PERSSON INVEST / JÄMTKRAFT

JP VIND

Vi satsar på vind

Vi vill ta vårt ansvar för och öka produktionen av el med hjälp av förnyelsebar energi. Och samtidigt säkerställa att utvecklingen av vindkraft kommer regionen tillgodo. På både kort och lång sikt.

OM JP VIND

JP Vind bildades 2008 och ägs av Jämtkraft och Persson Invest och är ett lokalt bolag som driver vindkraftsutveckling i Mellansverige. Vår verksamhet bygger på huvudägarnas lokala och regionala engagemang. Företaget har sin hemvist och sitt kontor i Östersund.

Jämtkraft har erfarenhet och kunskap inom vindkraft och elproduktion och Persson Invest tillhandahåller mark som lämpar sig för vindkraft, har goda markägarkontakter samt lång erfarenhet inom skog och företagande. Vi projekterar vindkraftsparker – allt från lämpligt markområde, vindprospekteringar och mätningar fram till tillståndsprövning.

Vår vision är att vara en av de ledande vindkraftsaktörerna i Mellansverige. Vi värnar det lokala och har ett stort intresse för regionen. Vi håller vad vi lovar och arbetar långsiktigt. Vår ambition är att bidra till ökad kunskap om vindkraft i regionen och vi följer utvecklingen inom vindkraft.

VD och styrelse
Gabriel Duveskog är bolagets VD. Styrelsen består av Sofie Blom Bergström och Björn Rentzhog från Persson Invest samt Melcher Falkenberg och Hervé Currat från Jämtkraft.

Mer information
Gabriel Duveskog
JP Vind AB
+46 63 57 41 61
070-386 82 01

JP Vind AB
Fagerbacken 55
831 25 Östersund

(+46) 63 57 41 61

AKTUELLA VINDKRAFTPROJEKT

Vi vill öka andelen förnybar energi genom att utveckla vindkraften i mellansverige. Vi tror på vind som framtidens energiresurs.

I dagsläget har vi ett projekt som vi planerar för att förverkliga, Moskogen som skulle omfatta upp till ca 40 vindkraftsverk. Vi har sedan en tid beslutat att ej fullfölja våra projekt i Borgvattnet och Skyttmon.

Vindkraftens fördelar

Vår satsning på vindkraft är ett steg i arbetet för ett hållbart samhälle. Där vi ser vind som en framtida energikälla. Vi vill öka andelen förnybar energi och minska användningen av fossila bränslen.

I Sverige och internationellt pågår ett intensivt arbete med att minska beroendet av olja och andra fossila bränslen. EU har satt som mål att 20 procent av all energi ska komma från förnybara källor år 2020. Sverige har satt 50 procent som mål. För att målen ska nås spelar vindkraften en betydelsefull roll och är den förnybara energikälla med störst utbyggnadspotential.

Vindkraft får Regionen att leva. Vinden har använts av människan i alla tider – drakar, båtar, pumpar och kvarnar. Så länge vinden blåser – kan vi dra nytta av den. Vi har ett stort engagemang i näringslivet i regionen och ett genuint intresse av att utvecklingen går hand i hand med en bra livsmiljö. Det innebär att målet med att öka produktionen av el med hjälp av förnyelsebar energi ska komma regionen tillgodo – på både kort och lång sikt. Vi menar att vindkraft bidrar till expansion och utveckling och ger ekonomiska fördelar – både lokalt och regionalt. Arbetstillfällen skapas och det lokala näringslivet gynnas.

Miljövinster
Genom att öka tillgången på och användningen av vindkraft minskar vi utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, metan och andra ämnen som är skadliga för miljön. Koldioxid, kväveoxider och metan är så kallade växthusgaser som bidrar till växthuseffekten. Svaveldioxid bidrar till försurningen av mark och vattendrag.

Genom att ersätta fossila bränslen med vindkraft i Moskogen kan vi minska utsläppen:

ÄmneÅrligt minskat utsläpp per1 kWhÅrligt minskat utsläpp
Koldioxid850 g255 000 ton
Svaveldioxid0,37 g111 ton
Kväveoxider2,6 g780 ton

Kompletterar vattenkraften
Vindkraft är ett bra komplement till vattenkraft. När det blåser mycket är det möjligt att spara vattnet i vattenkraftverkens magasin och istället använda mer vindkraft för att producera el. På vintern blåser det mer än under sommarhalvåret vilket gör att vindkraftverken producerar som mest när vårt behov av elenergi är som störst.

Säkra elleveranser
Moderna vindkraftverk har hög leveranssäkerhet. El kan i princip produceras dygnet runt, året runt. Vindkraftverken står i stor sett bara stilla när det blåser för lite (mindre än 4 m/s) eller för mycket (mer än 25 m/s).Att de står stilla då betyder att de fungerar som de ska.

Stark konkurrenskraft
Vindkraft och vattenkraft är oändliga energikällor. Vinden kommer att fortsätta blåsa och vattnet fortsätta att rinna. Stigande priser och minskad tillgång på kol och olja gör vindkraften konkurrenskraftig. Vindkraft har låga omkostnader och är relativt billig i drift. Teknologin för vindkraften är den billigaste inom förnybar energi. Dessutom har det lägst rörliga kostnader av alla produktionsslag. Det blir exempelvis inga kostnader för utvinning av råmaterial, hantering av avfallsprodukter eller utsläpp i miljön.

 

Inga spår vid avveckling
Ett vindkraftverk har en ungefärlig livslängd på 30 år. Och det lämnar nästan inga spår efter sig vid en avveckling. I stort sett allt byggmaterial kan återvinnas och marken kan återställas.

Handbok: Svensk vindkraft och lokal tillvaxt

Myter om vindkraft
Läs mer om vindkraft
Läs mer på Svensk Vindenergi